Czerwiec 2021Raport o firmach drogowychMuratorplus


BELLATOR

 

Regulamin obrad

                                                                                                                                                                                                                                            Tekst jednolity „Regulaminu"
                                                                                                                                                                                                                                           
ze zmianami wprowadzonymi 
                                                                                                                                                                                                                                           
- Uchwałą Nr 5 Walnego Zgromadzenia
                                                                                                                                                                                                                                               
z dnia 21 marca 1997 roku,
                                                                                                                                                                                                                                           
- Uchwałą Nr 6 Walnego Zgromadzenia
                                                                                                                                                                                                                                               
z dnia 30 marca 1999 roku
                                                                                                                                                                                                                                           
- Uchwałą Nr 7 Walnego Zgromadzenia
                                                                                                                                                                                                                                                z dnia 09 maja 2008 roku
                                                                                                                                                                                                                                          - Uchwałą Nr 9 Walnego Zgromadzenia
                                                                                                                                                                                                                                                z dnia 27 maja 2009 roku

   

REGULAMIN

   

Obrad Walnego Zgromadzenia

Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa

•I.Postanowienia ogólne.

§ 1

•1.Walne Zgromadzenie Izby jest najwyższą władzą  Izby.

W Walnym Zgromadzeniu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa zwanym dalej „Walnym Zgromadzeniem" uczestniczą z głosem stanowiącym wszyscy członkowie Izby (osoby prawne i fizyczne) przez swoich ustawowych przedstawicieli, osobiście lub przez pełnomocników.

•2.Walne Zgromadzenie zwoływane jest w terminie do 30 czerwca każdego roku i co 3 lata jako Sprawozdawczo - Wyborcze. Coroczne Walne Zgromadzenie rozpatruje sprawozdanie Rady Izby
z wykonania rocznego planu finansowego wraz ze stanowiskiem Komisji rewizyjnej oraz przyjmuje program działania i plan finansowy na następny rok. Wykonuje również inne prace przewidziane
w Statucie.

•3.W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek Rady Izby (z własnej inicjatywy), na podstawie pisemnego wniosku 1/10 liczy członków Izby, na wniosek Komisji Rewizyjnej zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Izby.

 

•II.Zasady, przebieg, tryb zwoływania Walnego Zgromadzenia.

§ 2

•1.O czasie, miejscu i porządku obrad każdy z członków Izby ma być powiadomiony pisemnie
z wyprzedzeniem, co najmniej czternastodniowym - decyduje data stempla pocztowego. W nagłych wypadkach Prezydent Izby lub z jego upoważnienia Wiceprezydent może zarządzać inny sposób i termin powiadomienia członków Izby o dacie posiedzenia.

•2.Walne Zgromadzenie otwiera Prezydent Izby lub w jego zastępstwie inny Członek Prezydium Izby, który przeprowadza w głosowaniu jawnym wybór Przewodniczącego, Sekretarza i dwóch Członków Prezydium spośród przedstawicieli przybyłych na Walne Zgromadzenie Izby. Wybrane osoby stanowią Prezydium Walnego Zgromadzenia.

•3.Prezydium kieruje pracami Walnego Zgromadzenia na podstawie porządku obrad i niniejszego regulaminu. Obradami kieruje bezpośrednio Przewodniczący Walnego Zgromadzenia lub w zastępstwie Członek Prezydium Walnego Zgromadzenia.

•4.Członkowie Prezydium pomagają Przewodniczącemu w prowadzeniu obrad. Jeden z nich prowadzi listę zgłoszeń do dyskusji, zaś Sekretarz czuwa nad skompletowaniem materiałów do protokołu i jest odpowiedzialny za jego terminowe sporządzenie.

•5.Przewodniczący jest zobowiązany stwierdzić na początku obrad, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie ze Statutem Izby i jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał. W tym celu Przewodniczący korzysta z pomocy Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.


§ 3

•1.Przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia są sprawy objęte porządkiem obrad z ewentualnymi uwagami zgłoszonymi zgodnie z § 16 Statutu. Porządek obrad powinien być odczytany przez Przewodniczącego i poddany pod głosowanie.

•2.Przyjęty zwykłą większością głosów porządek obrad obowiązuje wszystkich uczestników Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie może w drodze uchwały zmienić porządek obrad.

•3.Każdą sprawę umieszczoną w porządku obrad omawia wyznaczony referent. Głosu udziela Przewodniczący w kolejności spraw.

•4.Dyskusja może być prowadzona po zreferowaniu każdego punktu obrad lub nad kilkoma punktami łącznie. Decyzje w tej sprawie podejmuje Prezydium Walnego Zgromadzenia.

•5.Uczestnicy Walnego Zgromadzenia, którzy chcą wziąć udział w dyskusji zapisują się do głosu
u Członka Prezydium prowadzącego listę dyskutantów podając imię, nazwisko i sprawę, jaką chcą poruszyć.

§ 4

•1.Przemówienia w dyskusji nie mogą trwać dłużej niż 5 minut, a poza porządkiem obrad 3 minuty.
W dyskusji nad tą samą sprawą nie może zabierać głosu ten sam mówca więcej niż 2 razy. Przemówienie po raz drugi nie może trwać dłużej niż 3 minuty.

•2.Przewodniczący może przedłużyć czas przemówienia referentom poszczególnych punktów porządku obrad oraz Członkom Prezydium Rady Izby lub udzielić głosu poza kolejnością.

•3.Ograniczenia czasowe wystąpień w dyskusji nie dotyczą gości zaproszonych na posiedzenie Zgromadzenia Izby.

§5

•1.Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością przedstawicielowi zgłaszającemu wniosek formalny.

•2.Do wniosków formalnych zalicza się wnioski dotyczące przebiegu obrad:

•a)          zmiany kolejności porządku obrad,

•b)        zamknięcia liczby mówców,

•c)          odroczenia lub zamknięcia dyskusji,

•d)        przerwy lub odroczenia Zgromadzenia,

•e)          odłożenia sprawy i przekazania jej do Komisji powołanej przez Zgromadzenie,

•f)            ograniczenie czasu przemówień,

•g)          przemówień zmiany w sposobie prowadzenia dyskusji i przeprowadzenia głosowania,

•h)          przeliczenia głosów,

•i)              stwierdzenia quorum.

•3.Wnioski wyznaczone w pkt. b, c, g, Przewodniczący poddaje pod głosowanie po odczytaniu listy zapisanych mówców.

•4.Przyjęcie wniosku formalnego nie pozbawia referenta prawa do zabrania głosu w ramach dyskusji.

•5.Wniosek o odłożenie sprawy i przekazanie jej do Komisji ma pierwszeństwo przed innymi wnioskami.

W razie jego przyjęcia należy sprecyzować dokładnie:

•a)          zadania Komisji,

•b)        skład osobowy Komisji,

•c)          termin zakończenia sprawy.

•6.Walne Zgromadzenie rozstrzyga przez głosowanie o przyjęciu wniosku formalnego po wysłuchaniu wnioskodawcy oraz jednego głosu za wnioskiem i jednego przeciw.

•7.Odrzucony wniosek formalny nie może być w toku dyskusji nad tą sprawą zgłoszony powtórnie.

•8.Prawo składnia wniosków formalnych przysługuje wyłącznie przedstawicielom na Walne Zgromadzenie.


§ 6

•1.Po wyczerpaniu (zamknięciu) dyskusji nad daną sprawą Przewodniczący może udzielić głosu referentom celem udzielenia odpowiedzi, a następnie oznajmia, że Walne Zgromadzenie przystępuje do głosowania.

Od tej pory można zabierać głos tylko dla złożenia wniosku formalnego o sposobie lub kolejności głosowania.

•2.Głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie mandatu lub systemem elektronicznym.

•3.W głosowaniu Przewodniczący pyta w pierwszej kolejności, kto jest za wnioskiem następnie, kto przeciw wnioskowi oraz kto wstrzymał się od głosu.

•4.Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłasza jego wyniki.

Wyniki głosowania należy podać do protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 7

•1.W celu usprawnienia obrad, Walne Zgromadzenie może powołać spośród przedstawicieli Komisję:

•a)          Mandatowo - Skrutacyjną, składającą się z 5 członków,

•b)        Uchwał i Wniosków, składającą suie z 3 członków,

•c)          Wyborczą, składającą się z 3 członków,

•d)        Statutową, składającą się z 3 członków.

•2.          Walne Zgromadzenie w zależności od potrzeb może powołać również inne Komisje.

 

•III.Warunki podejmowania uchwał

§ 8

•1.Uchwały Walnego Zgromadzenia mogą zapadać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.

•2.Wnioski i projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad przygotowuje i zgłasza referent danej sprawy, przedstawiciel odpowiedniej Komisji, a także członkowie Prezydium i Rady Izby.

•3.W czasie obrad mogą być zgłaszane poprawki do wniosków. Poprawki powinny być zgłoszone przed podaniem właściwego wniosku pod głosowanie.

§ 9

W odniesieniu do spraw omawianych w punkcie „sprawy różne" nie mogą być podejmowane uchwały. Można je tylko przyjąć jako zlecenia do włączenia do porządku obrad następnego Walnego Zgromadzenia, względnie mogą one mieć formę wniosków i postulatów pod adresem organów Izby.

§ 10

•1.Głosowanie nad wnioskami odbywa się jawnie.

•2.Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych przy obecności, co najmniej połowy członków Izby, a gdy Walne Zgromadzenie odbywa się w drugim terminie, w tym samym dniu ustalonym w zawiadomieniu, uchwały we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad będą ważne bez względu na ilość obecnych przedstawicieli (pełnomocników) i zapadają zwykłą większością głosów obecnych, jeżeli Statut lub przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

 

•IV.Postanowienia końcowe.

§ 11

•1.Niniejszy regulamin z chwilą jego przyjęcia obowiązuje wszystkich członków Izby.

•2.Przyjęcie zmian bądź uzupełnienie niniejszego regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.

§ 12

W Sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Statutu Izby.

 

 

Regulamin niniejszy został przyjęty Uchwałą Walnego Zgromadzenia Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa w dniu 15 marca 1995 roku w Krakowie; dalsze zmiany zatwierdzone Uchwałą Walnego Zgromadzenia Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa z dnia 28 marca 1996 roku oraz Uchwałą Walnego Zgromadzenia Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa z dnia 21 marca 1997 roku oraz Uchwałą Nr 6 Walnego Zgromadzenia Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa z dnia 30 marca 1999 roku, Uchwałą Nr 7 Walnego Zgromadzenia Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa z dnia 09 maja 2008 roku.do góry
   
© 2007-2021 OIGD ESC S.A. Aplikacje internetowe