Czerwiec 2021Raport o firmach drogowychMuratorplus


BELLATOR

 

Historia Izby

 

W dniu 12 maja 1994 roku odbyło się w Krakowie Założycielskie Walne Zgromadzenie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa. Izba została powołana mocą uchwały 105 założycieli - podmiotów gospodarczych działających w branży drogowej. Dnia 15 lipca 1994 roku Izbę zarejestrowano w Sądzie Rejonowym dla Krakowa -Śródmieścia - Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy w rejestrze Izb Gospodarczych pod numerem IG-9. Podstawą prawną powstania i działania Izby jest ustawa z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych.

Pierwszym prezesem Izby został jeden ze współzałożycieli - Grzegorz Stech. Następnie funkcję tą pełnili: Zbigniew Nastaj i Paweł Ludwig. Pod tym ostatnim kierownictwem, w 2000 roku rozdzielono funkcje prezesa i prezydenta Izby. Dotychczasowy prezes został prezydentem Izby, natomiast w skład Zarządu OIGD weszli Wojciech Malusi, który funkcję prezesa Zarządu pełnił dożywotnio, tj. do stycznia 2014 roku i Barbara Dzieciuchowicz jako wiceprezes Zarządu. Obecnie Zarząd Izby jest jednoosobowy, funkcję prezesa Zarządu pełni Barbara Dzieciuchowicz

Stanowisko prezydenta OIGD po Pawle Ludwiku objęła Krystyna Łazarz, a po niej Adam Kulikowski, który obecnie stoi na czele Rady Izby.

 

WAŻNE DATY W HISTORII IZBY  

1994 r. utworzenie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa w Krakowie; 

1994 r. uczestnictwo w pracach nad pierwszą ustawą o zamówieniach publicznych;

1995 r. doprowadzenie do nowelizacji prawa umożliwiającego uwłaszczenie się nowopowstałych firm drogowych na przejętym majątku;

1996 r. uczestnictwo w pracach nad zapewnieniem finansowania drogownictwa z akcyzy od paliw silnikowych;

1997 r. opracowanie na zlecenie Ministerstwa Przekształceń Własnościowych wspólnie z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów pierwszego raportu o branży drogowo-mostowej i surowcach skalnych dla drogownictwa;

1998 r. połączenie OIGD z Sekcją Drogową Izby Gospodarczej Transportu Lądowego;

2000 r. powołanie Zarządu OIGD;

2002 r. opracowanie na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej podstaw programowych i programów nauczania dla zawodów: technik drogownictwa i operator maszyn i urządzeń drogowych;

2003 r. doprowadzenie do przywrócenia uprawnień budowlanych w specjalności drogi i mosty;

2005 r. pierwsze Mistrzostwa Polski Drogowców w Narciarstwie Alpejskim i Strzelectwie;

2006 r. przyjęcie Kodeksu Etyki Członków OIGD;

2010 r. powołanie zespołów ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego i zamówień publicznych;

2011 r. wypracowanie wspólnie z GDDKiA wzorcowych warunków kontraktowych dla realizacji kontraktów drogowych;

2013 r. powołanie Zespołów Roboczych złożonych z przedstawicieli 4 organizacji branżowych (OIGD, SIDiR, ZPBUI, PZPB) i GDDKiA do prac nad wzorcowymi umowami w czterech obszarach: projektowanie, nadzór, roboty budowlane, utrzymaj standard;

2014 r. uroczystości XX-lecia OIGD w Kielcach.

2015 r. opracowanie „Zbioru dobrych praktyk oraz wzorcowych klauzul w umowach podwykonawczych o roboty budowlane dotyczących obiektu liniowego”

2016 r. - opracowanie „Białej Księgi Branży Drogowej” wspólnie z PSWNA, PIIB  PZPB, SKD NSZZ „Solidarność”, SIDiR, SIiTK RP, KIR i PKD;

- uczestniczenie w pracach Komitetu Sterującego w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa nad optymalizacją procesu realizacji inwestycji drogowych.

- uczestniczenie w pracach Rady Ekspertów ds. działań mających na celu optymalizację procesu realizacji inwestycji drogowych działającej przy Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa 

 

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa zrzesza aktualnie blisko 150 firm z branży drogowo-mostowej z terenu całej Polski i jest największą organizacją w pełni reprezentującą interesy całej branży.

 

 do góry
   
© 2007-2021 OIGD ESC S.A. Aplikacje internetowe