Maj 2021Raport o firmach drogowychMuratorplus


BELLATOR

 

Archiwum 2017
   Składanie dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - interpelacja poselska nr 16631
napisał:   28-11-2017 14:51   odsłon: 764
Zarząd Izby informuje, iż dnia 23 października 2017 r. złożona została do Ministra Rozwoju interpelacja poselska nr 16631 w sprawie składania dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, potwierdzających:
- spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji,
- spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego,
- brak podstaw wykluczenia.

Interpelacja powyższa została złożona, gdyż zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 marca 2017 r. sygn.akt. KIO 366/17, KIO stwierdziła, iż aktualnie wykonawca nadal jest zobowiązany wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia na dzień składania ofert.

Zdaniem Posła Pawła Bańkowskiego (występującego z przedmiotową interpelacją
w skutek sygnałów do Jego biura poselskiego ze strony podmiotów biorących udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego) … „z przepisów P.z.p nie wynika, aby w aktualnym stanie prawnym dokumenty przedkładane przez wykonawcę na wezwanie zamawiającego, wystosowane w oparciu o art. 26 ust. 1 lub ust. 2 P.z.p, miały potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia nie później niż w dniu, w którym upływa termin składania ofert (jak to było w poprzednim stanie prawnym na gruncie P.z.p)”.

Jak wynika z odpowiedzi Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Pana Mariusza Haładyja (skierowanej do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej), z listopada 2017 r., Nr DDR-III.054.40.2017.MJ, „zgodnie z art. z art. 26 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych (PZP) zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w przypadku zamówienia o wartości powyżej progów UE – w terminie nie krótszym niż 10 dni, a w przypadku zamówienia o wartości niższej niż progi UE – może wezwać w terminie nie krótszym 5 dni, do złożenia ww. dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia. W poprzednim stanie prawnym dokumenty musiały być aktualne na dzień złożenia oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Obecnie dokumenty wymagane są co do zasady jedynie od wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej. Art. 26 ust. 1 i 2 PZP określa obowiązek składania przez wykonawców dokumentów aktualnych, a więc takich, które odzwierciedlają zgodny z prawdą stan faktyczny. Dokumenty aktualne na dzień złożenia to takie, które potwierdzają sytuację wykonawcy w chwili ich złożenia (por. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 26 maja 2015 r., sygn. KIO 966/15)”.

Do niniejszej informacji załączamy:

interpelację poselską Nr 16631 z dnia 23 października 2017r.,

odpowiedź Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Pana Mariusza Haładyja.

 

  Załączniki:

  • interpelacja nr 16631 »

  • odpowiedź z MR »

  •    
    << Powrót
    © 2007-2021 OIGD ESC S.A. Aplikacje internetowe