Styczeń 2022Raport o firmach drogowychMuratorplus


BELLATOR

 

Archiwum 2018
[14-12-18]   odsłon: 532

W dniu 12 grudnia br., w gościnnych progach Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.

Oprócz Członków Rady Izby, Komisji Rewizyjnej i Członków OIGD z Regionu Mazowieckiego, w drogowej Wigilii wzięli udział m. in.: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marek Chodkiewicz, Jego Ekscelencja Ks. Bp prof. Tadeusz Pikus, biskup diecezji drohiczyńskiej, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski, Dyrektor Naczelny Instytutu Badawczego Dróg i Mostów prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski oraz jego zastępca Monika Kowalska-Sudyka, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy Zbigniew Kotlarek, Prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa Jan Styliński, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu Tomasz Wawrzonek i jego zastępca Tomasz Borowski, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych Andrzej Wyszyński, Prezes Zarządu Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego Bartłomiej Morzycki,   Dariusz Ziembiński z Grupy Doradczej KZP, Redaktor Naczelna magazynu „INFRASTRUKTURA" Anna Krawczyk Redaktor Naczelna portalu Rynek Infrastruktury Elżbieta Pałys.

  
 więcej » 

[07-12-18]   odsłon: 1708

 

  KOMUNIKAT NR 1

Zarząd Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa realizując postanowienia Rady Izby dotyczące integracji środowiska drogowego oraz w związku z dużym zainteresowaniem poprzednimi imprezami, uprzejmie informuje, że organizuje:

XV MISTRZOSTWA POLSKI DROGOWCÓW W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM
I SNOWBOARDZIE IMIENIA WOJTKA MALUSI.

Zawody odbędą się w dniu 2 marca 2019 roku w Zakopanem na Stoku Szymoszkowa przy Hotelu Mercure Kasprowy Zakopane. W przypadku niekorzystnych warunków śniegowych zawody mogą być przeniesione na inny stok w Zakopanem lub jego pobliżu.

W zawodach mogą wziąć udział pracownicy oraz ich najbliższa rodzina (mąż, żona, rodzice, dzieci):

-                              firm członkowskich OIGD,

-                              administracji drogowej,

-                              firm, instytucji i organizacji współpracujących z OIGD na zaproszenie Organizatora.

  
 więcej » 

[06-12-18]   odsłon: 521

 

Problem stosowania stawek podatku VAT na usługi utrzymaniowe świadczone przez przedsiębiorców dla GDDKiA pojawił się na przełomie roku 2016 i 2017, kiedy to urzędy administracji skarbowej rozpoczęły kontrole w firmach wykonujących roboty utrzymaniowe, kwestionując umowy i fakturowanie robót z dwoma stawkami podatku VAT – 8% i 23% w zależności od asortymentu robót. Firmy utrzymujące drogi wystawiają faktury zgodnie z umowami, które są przyjmowane, akceptowane i rozliczane przez GDDKiA. Miesięczne protokoły odbioru były przygotowywane i podpisywane przez pracowników GDDKiA. Wykonawcy nie mieli i nie mają możliwości zmiany stawki podatku, albowiem byłoby to niezgodne ze specyfikacją i umową na podstawie której realizowane są roboty.

Powyższy problem dotyczy również firm, które zakończyły już realizację kontraktów utrzymaniowych.

 

Działania podjęte przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Drogownictwa w roku 2018 w temacie stosowania stawek podatku VAT na usługi utrzymaniowe świadczone przez przedsiębiorców dla GDDKiA:

  
 więcej » 

  Jubileusz 25-lecia Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa
[04-12-18]  

 

W roku 2019 Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa będzie obchodziła Jubileusz 25-lecia swojej działalności.

 

W dniu 21 maja 2019 roku w Muzeum Sztuki Japońskiej Manggha w Krakowie planowane są uroczystości Jubileuszowe, natomiast w dniu 22 maja 2019 roku w Hotelu Novotel Centrum Kraków - Walne Zgromadzenie Izby.

 

Już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich Członków Izby do Krakowa i bardzo prosimy o zarezerwowanie tych terminów w Państwa kalendarzach.

 

O szczegółach tych imprez będziemy informowali w roku 2019.

 

 

 

  

[26-11-18]   odsłon: 431

W dniu 22 listopada br. Najwyższa Izba Kontroli zorganizowała Konferencję nt. „Problemy przedsiębiorstw działających w branży budownictwa infrastrukturalnego i ich wypływ na realizacje inwestycji drogowych. Czy zagraża nam powtórka kryzysu z lat 2010-2012?”. Spotkanie było prowadzone w formie panelu ekspertów i dyskusji wokół najważniejszych zagadnień związanych z kondycją finansową oraz problemami wykonawców inwestycji drogowych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem problemów wynikających ze wzrostu kosztów realizacji inwestycji. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele organizacji branżowych, firm wykonawczych oraz instytucji publicznych, w tym zamawiających, a także Prokuratorii Generalnej czy głównego Urzędu Statystycznego. Szybko rosnące ceny surowców, brak klauzul waloryzacyjnych, brak pracowników i ograniczanie przez banki gwarancji to główne przyczyny kłopotów, w które zaczynają wpadać firmy budujące głównie drogi i linie kolejowe.

  
 więcej » 

[26-10-18]   odsłon: 441

Zarząd Ogólnopolskie Izby Gospodarczej Drogownictwa przesłał do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii opinię do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych.

Izba jako organizacja zrzeszająca firmy drogowe i mostowe oraz firmy działające na rzecz branży Izba pozytywnie zaopiniowała zaproponowane przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii rozwiązania.

Przewidziane w projekcie zmiany, między innymi w Kodeksie postępowania cywilnego, Prawie zamówień publicznych, Ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Ustawie o finansach publicznych, czy Ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z pewnością wpłyną na poprawę płynności finansowej firm, w szczególności MŚP, co powinno przynieść wymierne korzyści dla całej gospodarki.

  
 więcej » 

  Wystąpienie OIGD i PZPB w sprawie realizacji projektów drogowych i kolejowych
[08-10-18]  

 

Pan Andrzej Adamczyk
Minister Infrastruktury        
 
Dot.: Realizacja projektów drogowych i kolejowych
 
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa wraz z Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa w sposób stały i konsekwentny monitorują sytuację rynkową jak i podejmują działania w kierunku poprawy warunków prowadzenia działalności budowlanej w Polsce.
Od szeregu miesięcy wspólnie z Ministerstwem Infrastruktury oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, dyskutujemy nad złożonym zagadnieniem waloryzacji kontraktów, zarówno w ujęciu mechanizmów do zastosowania na przyszłość jak i w zakresie kontraktów zawartych w minionych dwóch latach.
Sytuacja rynku budowlanego w przeciągu ostatnich kilku lat stała się skomplikowana i trudna. Nie można nie dostrzegać narastającego trendu wzrostowego cen w zasadzie wszystkich rodzajów materiałów (w szczególności asfaltów, kruszyw, stali, cementów, materiałów ceramicznych, ale nie wyłącznie) i wyrobów budowlanych oraz sprzętu. Nie bez znaczenia dla kondycji branży pozostaje także poważny wzrost cen paliw, zwiększający koszty transportu i samych robót, mający charakter zjawiska trwałego. Coraz powszechniejsze problemy kadrowe utrudniają i znacząco podnoszą koszty realizacji inwestycji. Procesy te nie były możliwe do precyzyjnego przewidzenia a tym bardziej skalkulowania i oszacowania wówczas, gdy wykonawcy składali oferty w roku 2016 czy nawet 2017.
Wszystkie te zdarzenia makroekonomiczne powodują, iż sytuacja finansowa wielu firm budowlanych permanentnie i znacząco pogarsza się. Staje się to udziałem zarówno firm dużych realizujących największe inwestycje i posiadających znaczące portfele zleceń, jak i firm średnich oraz tych mniejszych, występujących zazwyczaj jako podwykonawcy lub co najwyżej wykonawcy niewielkich zamierzeń inwestycyjnych. Pozwala to na przyjęcie tezy, iż problem płynności finansowej branży budowlanej nabiera wymiaru sektorowego, niezależnie od wymiaru uczestnictwa danej firmy na rynku usług budowlanych.
Mając powyższe na uwadze, przyjrzeliśmy się w minionym czasie stopniowi wykorzystania instrumentów, którymi już dysponują inwestorzy publiczni – zwłaszcza GDDKiA oraz PKP PLK S.A., to jest instrumentom kontraktowym. Konsekwentne stosowanie niektórych z nich pozwoliłoby w naszej ocenie skutecznie rozwiązać szereg wyzwań związanych ze zmianami sytuacji na rynku oraz dodatkowymi kosztami, które te zmiany generują. W świetle naszych obserwacji, wciąż w niewielkim zakresie wykorzystywane są już istniejące na gruncie zawartych kontraktów publicznych mechanizmy korekty wynagrodzenia. Pomimo tego, iż kontrakty zawierane przez m.in. GDDKiA i PKP PLK S.A. przewidują w swojej treści postanowienia pozwalające na przynajmniej częściową rekompensatę wpływu opisanych powyżej zjawisk makroekonomicznych na koszty wykonawstwa robót, to jednak ich wykorzystywanie w praktyce ma miejsce sporadycznie.
Znacząca większość kontraktów infrastrukturalnych została zawarta w oparciu o zmodyfikowane Warunki Kontraktowe FIDIC. Zwróciliśmy uwagę, że kontrakty te zawierają m.in.:
· klauzule waloryzacyjne, jak i regulacje dotyczące tzw. Kosztu (subklauzula 1.1.4.3. Warunków Kontraktu) umożliwiające pewne urealnienie kosztów realizacji inwestycji,
· klauzule dotyczące rozkładu ryzyk obciążających strony (subklauzula 17.3.), oraz
· klauzule regulujące następstwa wystąpienia danego ryzyka (subklauzula 17.4.).
W realiach poszczególnych kontraktów dostrzegalna jest swoista niechęć lub nadmierna ostrożność zamawiających w stosowaniu ww. instytucji. Dotyczy to w szczególności zapłaty Kosztu. Klauzule umowne umożliwiają bowiem dokonanie zapłaty wszelkich uzasadnionych i udokumentowanych wydatków poniesionych przez Wykonawcę bezpośrednio na Placu Budowy, bez narzutów i innych obciążeń, wraz z podatkiem VAT. Tym samym, pomimo istnienia takiej możliwości, w praktyce nie jest wykorzystywane instrumentarium, którego intencją wprowadzenia było zrekompensowanie wykonawcom dodatkowych kosztów realizacji robót, w wydłużonym czasie spowodowanym ryzykami np. badaniami archeologicznymi czy niesprzyjającymi warunkami pogody.
W związku z tym, zwracamy się do Pana Ministra z informacją o naszych spostrzeżeniach dotyczących obserwowanego zjawiska. Zastosowanie wskazanych powyżej  instrumentów umownych, a zwłaszcza klauzuli 1.1.4.3 dotyczącej Kosztu, jakkolwiek nie będzie stanowiło uniwersalnego remedium na wszystkie problemy związane z realizacją kontraktów, może stanowić istotne ułatwienie i usprawnienie w procesie realizacji inwestycji. Tym samym oddziaływać będzie korzystnie także na sytuację inwestorów, zmniejszając ryzyko opóźnień czy też niewykonania inwestycji.
 
Barbara Dzieciuchowicz
Prezes Zarządu OIGD
 
Jan Styliński
Prezes Zarządu PZPB
  

  XV MISTRZOSTWA POLSKI DROGOWCÓW W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM I SNOWBOARDZIE IMIENIA WOJTKA MALUSI
[01-10-18]  
Zarząd Izby uprzejmie informuje, iż XV MISTRZOSTWA POLSKI DROGOWCÓW W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM I SNOWBOARDZIE IMIENIA WOJTKA MALUSI odbędą się w dniu 2 marca 2019 roku w Zakopanem na Stoku Szymoszkowa. Baza noclegowa oraz zakończenie zawodów będzie w Hotelu Mercure Kasprowy Zakopane.


 

  

[28-09-18]   odsłon: 518

Zarząd Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa przypomina o obowiązku uczestnictwa w trwającym aktualnie w GUS pilotażu dotyczącym badania cen na formularzu C-04M – „Sprawozdanie o cenach robót budowlano montażowych realizowanych na drogach, ulicach i mostach” dostępnym na portalu sprawozdawczym GUS od 21 do 30/31 dnia każdego miesiąca.

  
 więcej » 

[27-09-18]   odsłon: 394

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa w dniu 19 września br. ponownie wystąpiła zarówno do Premiera RP (pismo OIGD 108/2018) jak i Ministra Finansów (OIGD 109/2018) w sprawie stosowania różnych stawek podatku VAT na usługi utrzymaniowe realizowane dla GDDKiA. W pismach tych Zarząd Izby zwrócił uwagę, że nie podjęcie przez Rząd merytorycznej decyzji w tej sprawie powoduje, iż urzędy administracji skarbowej dalej prowadzą czynności kontrolne w tym temacie, włącznie z zajmowaniem kont przedsiębiorców. Sytuacja ta w zdecydowanej większości dotyczy małych i średnich rodzinnych firm, które nie mogą z przyczyn formalnych startować w kolejnych przetargach, co oznacza ich likwidację.

W dniu 21 września br. Izba wystosowała również pismo do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z prośbą o spotkanie na temat działań GDDKiA w temacie podatku VAT na usługi utrzymaniowe (pismo OIGD 110/2018).

  
 więcej » 

1 2 3 4 5 >>>

© 2007-2022 OIGD ESC S.A. Aplikacje internetowe